کمترین: 
37924
بیشترین: 
38211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38176
زمان: 
2/11 19:00
قیمت دینار بحرین امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 38176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":37939},{"date":"1398/02/11 13:00","price":37924},{"date":"1398/02/11 14:00","price":38211},{"date":"1398/02/11 15:00","price":38187},{"date":"1398/02/11 16:00","price":38150},{"date":"1398/02/11 17:00","price":38195},{"date":"1398/02/11 18:00","price":38205},{"date":"1398/02/11 19:00","price":38176}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400