کمترین: 
37268
بیشترین: 
37550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37517
زمان: 
2/11 19:00
قیمت ریال عمان امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 37517 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":37268},{"date":"1398/02/11 14:00","price":37550},{"date":"1398/02/11 15:00","price":37527},{"date":"1398/02/11 16:00","price":37491},{"date":"1398/02/11 17:00","price":37535},{"date":"1398/02/11 18:00","price":37545},{"date":"1398/02/11 19:00","price":37517}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400