کمترین: 
1917500
بیشترین: 
1959500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1953500
زمان: 
2/11 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1953500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1950500},{"date":"1398/02/11 13:00","price":1921500},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1953500},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1917500},{"date":"1398/02/11 17:00","price":1921500},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1956500},{"date":"1398/02/11 19:00","price":1959500},{"date":"1398/02/11 20:00","price":1953500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399