کمترین: 
47341
بیشترین: 
47699
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
47672
زمان: 
2/11 19:00
قیمت دینار کویت امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 47672 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":47341},{"date":"1398/02/11 14:00","price":47699},{"date":"1398/02/11 15:00","price":47669},{"date":"1398/02/11 16:00","price":47623},{"date":"1398/02/11 17:00","price":47679},{"date":"1398/02/11 18:00","price":47692},{"date":"1398/02/11 19:00","price":47672}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399