کمترین: 
1918000
بیشترین: 
1960000
قیمت تقلبی: 
1954000
زمان: 
2/11 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1954000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1951000},{"date":"1398/02/11 13:00","price":1922000},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1954000},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1918000},{"date":"1398/02/11 17:00","price":1922000},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1957000},{"date":"1398/02/11 19:00","price":1960000},{"date":"1398/02/11 20:00","price":1954000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399