کمترین: 
1917000
بیشترین: 
1959000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1952000
زمان: 
2/11 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1952000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1950000},{"date":"1398/02/11 13:00","price":1921000},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1953000},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1917000},{"date":"1398/02/11 17:00","price":1921000},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1956000},{"date":"1398/02/11 19:00","price":1959000},{"date":"1398/02/11 20:00","price":1952000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398