کمترین: 
8471
بیشترین: 
8535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8528
زمان: 
2/11 19:00
قیمت منات آذربایجان امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 8528 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":8471},{"date":"1398/02/11 14:00","price":8535},{"date":"1398/02/11 15:00","price":8530},{"date":"1398/02/11 16:00","price":8522},{"date":"1398/02/11 17:00","price":8513},{"date":"1398/02/11 18:00","price":8534},{"date":"1398/02/11 19:00","price":8528}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399