کمترین: 
188
بیشترین: 
189
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
189
زمان: 
2/11 14:00
قیمت افغانی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 189 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":188},{"date":"1398/02/11 14:00","price":189}
بروزرسانی در تاریخ 11 اسفند 1399