کمترین: 
2213490
بیشترین: 
2227180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2223650
زمان: 
2/11 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 2223650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":2213490},{"date":"1398/02/11 13:00","price":2223650},{"date":"1398/02/11 14:00","price":2224970},{"date":"1398/02/11 15:00","price":2225850},{"date":"1398/02/11 16:00","price":2217020},{"date":"1398/02/11 17:00","price":2227180},{"date":"1398/02/11 18:00","price":2217900},{"date":"1398/02/11 19:00","price":2224530},{"date":"1398/02/11 20:00","price":2223650}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398