کمترین: 
1924300
بیشترین: 
1942900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1942900
زمان: 
2/11 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1942900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1924300},{"date":"1398/02/11 13:00","price":1925900},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1939000},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1941600},{"date":"1398/02/11 16:00","price":1938600},{"date":"1398/02/11 17:00","price":1937100},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1938300},{"date":"1398/02/11 19:00","price":1942200},{"date":"1398/02/11 20:00","price":1942900}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399