کمترین: 
18802
بیشترین: 
18984
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18964
زمان: 
2/11 20:00
قیمت پوند امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 18964 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":18802},{"date":"1398/02/11 13:00","price":18814},{"date":"1398/02/11 14:00","price":18972},{"date":"1398/02/11 15:00","price":18956},{"date":"1398/02/11 16:00","price":18937},{"date":"1398/02/11 17:00","price":18955},{"date":"1398/02/11 18:00","price":18962},{"date":"1398/02/11 19:00","price":18984},{"date":"1398/02/11 20:00","price":18964}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399