کمترین: 
1925700
بیشترین: 
1944300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1944300
زمان: 
2/11 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1944300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1925700},{"date":"1398/02/11 13:00","price":1927200},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1940300},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1942900},{"date":"1398/02/11 16:00","price":1939900},{"date":"1398/02/11 17:00","price":1938400},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1939600},{"date":"1398/02/11 19:00","price":1943600},{"date":"1398/02/11 20:00","price":1944300}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399