کمترین: 
25.72
بیشترین: 
26.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25.73
زمان: 
2/11 20:32
قیمت ذغال سنگ امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 25.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 11:08","price":26.02},{"date":"1398/02/11 11:32","price":26.03},{"date":"1398/02/11 12:08","price":26.15},{"date":"1398/02/11 12:32","price":26.21},{"date":"1398/02/11 13:08","price":26.18},{"date":"1398/02/11 13:32","price":26.16},{"date":"1398/02/11 14:08","price":25.96},{"date":"1398/02/11 15:08","price":26.01},{"date":"1398/02/11 15:32","price":26.04},{"date":"1398/02/11 16:08","price":26},{"date":"1398/02/11 17:08","price":25.97},{"date":"1398/02/11 17:32","price":25.89},{"date":"1398/02/11 18:08","price":25.93},{"date":"1398/02/11 18:32","price":25.81},{"date":"1398/02/11 19:08","price":25.84},{"date":"1398/02/11 19:32","price":25.72},{"date":"1398/02/11 20:08","price":25.76},{"date":"1398/02/11 20:32","price":25.73}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398