کمترین: 
15985
بیشترین: 
16110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16109
زمان: 
2/11 20:00
قیمت یورو امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 16109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 11:00","price":16005},{"date":"1398/02/11 12:00","price":16001},{"date":"1398/02/11 13:00","price":15985},{"date":"1398/02/11 14:00","price":15996},{"date":"1398/02/11 15:00","price":16087},{"date":"1398/02/11 16:00","price":16106},{"date":"1398/02/11 17:00","price":16087},{"date":"1398/02/11 18:00","price":16110},{"date":"1398/02/11 19:00","price":16102},{"date":"1398/02/11 20:00","price":16109}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399