کمترین: 
14139
بیشترین: 
14255
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14249
زمان: 
2/11 20:00
قیمت دلار امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 14249 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 11:00","price":14147},{"date":"1398/02/11 12:00","price":14139},{"date":"1398/02/11 13:00","price":14154},{"date":"1398/02/11 15:00","price":14255},{"date":"1398/02/11 16:00","price":14252},{"date":"1398/02/11 17:00","price":14251},{"date":"1398/02/11 18:00","price":14245},{"date":"1398/02/11 19:00","price":14247},{"date":"1398/02/11 20:00","price":14249}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399