کمترین: 
54.2
بیشترین: 
54.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.2
زمان: 
2/11 10:00
قیمت افغانی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 54.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":54.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400