کمترین: 
5477.9
بیشترین: 
5477.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5477.9
زمان: 
2/11 10:00
قیمت پوند امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 5477.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":5477.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398