کمترین: 
4711.7
بیشترین: 
4711.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4711.7
زمان: 
2/11 10:00
قیمت یورو امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 4711.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":4711.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399