کمترین: 
633.25
بیشترین: 
645.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
643.88
زمان: 
2/11 23:32
قیمت گازوئیل امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 643.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 00:32","price":637.13},{"date":"1398/02/11 01:08","price":636.88},{"date":"1398/02/11 01:32","price":635.38},{"date":"1398/02/11 02:08","price":635.13},{"date":"1398/02/11 05:08","price":636.25},{"date":"1398/02/11 05:32","price":635.75},{"date":"1398/02/11 06:08","price":635.88},{"date":"1398/02/11 06:32","price":635.5},{"date":"1398/02/11 07:08","price":634.88},{"date":"1398/02/11 07:32","price":634.38},{"date":"1398/02/11 09:08","price":634.88},{"date":"1398/02/11 09:32","price":635.13},{"date":"1398/02/11 10:08","price":634.63},{"date":"1398/02/11 10:32","price":635.13},{"date":"1398/02/11 11:08","price":634.63},{"date":"1398/02/11 11:32","price":634.25},{"date":"1398/02/11 12:08","price":633.25},{"date":"1398/02/11 12:32","price":634.88},{"date":"1398/02/11 13:08","price":636.75},{"date":"1398/02/11 13:32","price":639.25},{"date":"1398/02/11 14:08","price":640.38},{"date":"1398/02/11 14:32","price":639.75},{"date":"1398/02/11 15:08","price":640.88},{"date":"1398/02/11 15:32","price":640.5},{"date":"1398/02/11 16:08","price":640.38},{"date":"1398/02/11 16:32","price":639.75},{"date":"1398/02/11 17:08","price":638.88},{"date":"1398/02/11 17:32","price":638.25},{"date":"1398/02/11 18:08","price":641.88},{"date":"1398/02/11 18:32","price":642.38},{"date":"1398/02/11 19:08","price":640.88},{"date":"1398/02/11 19:32","price":637.38},{"date":"1398/02/11 20:08","price":637.88},{"date":"1398/02/11 21:08","price":638.38},{"date":"1398/02/11 21:32","price":639.13},{"date":"1398/02/11 22:08","price":640.5},{"date":"1398/02/11 22:32","price":642.13},{"date":"1398/02/11 23:08","price":645.25},{"date":"1398/02/11 23:32","price":643.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399