کمترین: 
71.36
بیشترین: 
72.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.16
زمان: 
2/11 23:32
قیمت نفت برنت امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 72.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 00:32","price":71.97},{"date":"1398/02/11 01:08","price":71.92},{"date":"1398/02/11 01:32","price":71.66},{"date":"1398/02/11 02:32","price":71.65},{"date":"1398/02/11 05:08","price":71.79},{"date":"1398/02/11 05:32","price":71.73},{"date":"1398/02/11 06:08","price":71.75},{"date":"1398/02/11 06:32","price":71.69},{"date":"1398/02/11 07:08","price":71.61},{"date":"1398/02/11 07:32","price":71.53},{"date":"1398/02/11 08:08","price":71.57},{"date":"1398/02/11 08:32","price":71.6},{"date":"1398/02/11 09:08","price":71.64},{"date":"1398/02/11 09:32","price":71.63},{"date":"1398/02/11 10:08","price":71.56},{"date":"1398/02/11 10:32","price":71.64},{"date":"1398/02/11 11:08","price":71.55},{"date":"1398/02/11 11:32","price":71.51},{"date":"1398/02/11 12:08","price":71.36},{"date":"1398/02/11 12:32","price":71.47},{"date":"1398/02/11 13:08","price":71.64},{"date":"1398/02/11 13:32","price":71.74},{"date":"1398/02/11 14:08","price":71.95},{"date":"1398/02/11 14:32","price":71.92},{"date":"1398/02/11 15:08","price":72.14},{"date":"1398/02/11 15:32","price":72.11},{"date":"1398/02/11 16:08","price":72.14},{"date":"1398/02/11 16:32","price":72.05},{"date":"1398/02/11 17:08","price":71.86},{"date":"1398/02/11 17:32","price":71.77},{"date":"1398/02/11 18:08","price":72.22},{"date":"1398/02/11 18:32","price":72.3},{"date":"1398/02/11 19:08","price":72.08},{"date":"1398/02/11 19:32","price":71.47},{"date":"1398/02/11 20:08","price":71.66},{"date":"1398/02/11 20:32","price":71.55},{"date":"1398/02/11 21:08","price":71.56},{"date":"1398/02/11 21:32","price":71.63},{"date":"1398/02/11 22:08","price":71.74},{"date":"1398/02/11 22:32","price":71.91},{"date":"1398/02/11 23:08","price":72.17},{"date":"1398/02/11 23:32","price":72.16}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399