کمترین: 
2.569
بیشترین: 
2.623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.618
زمان: 
2/11 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 2.618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 00:08","price":2.579},{"date":"1398/02/11 00:32","price":2.577},{"date":"1398/02/11 01:08","price":2.575},{"date":"1398/02/11 01:32","price":2.571},{"date":"1398/02/11 03:08","price":2.573},{"date":"1398/02/11 03:32","price":2.572},{"date":"1398/02/11 04:08","price":2.578},{"date":"1398/02/11 05:08","price":2.579},{"date":"1398/02/11 06:08","price":2.58},{"date":"1398/02/11 06:32","price":2.579},{"date":"1398/02/11 07:08","price":2.575},{"date":"1398/02/11 07:32","price":2.577},{"date":"1398/02/11 08:32","price":2.574},{"date":"1398/02/11 09:08","price":2.575},{"date":"1398/02/11 10:32","price":2.579},{"date":"1398/02/11 11:08","price":2.577},{"date":"1398/02/11 11:32","price":2.575},{"date":"1398/02/11 12:08","price":2.574},{"date":"1398/02/11 12:32","price":2.577},{"date":"1398/02/11 13:08","price":2.578},{"date":"1398/02/11 13:32","price":2.579},{"date":"1398/02/11 14:08","price":2.583},{"date":"1398/02/11 14:32","price":2.58},{"date":"1398/02/11 15:08","price":2.574},{"date":"1398/02/11 15:32","price":2.569},{"date":"1398/02/11 16:08","price":2.575},{"date":"1398/02/11 16:32","price":2.591},{"date":"1398/02/11 17:08","price":2.602},{"date":"1398/02/11 17:32","price":2.599},{"date":"1398/02/11 18:08","price":2.618},{"date":"1398/02/11 18:32","price":2.607},{"date":"1398/02/11 19:08","price":2.615},{"date":"1398/02/11 20:08","price":2.623},{"date":"1398/02/11 20:32","price":2.619},{"date":"1398/02/11 21:08","price":2.615},{"date":"1398/02/11 21:32","price":2.618},{"date":"1398/02/11 22:08","price":2.612},{"date":"1398/02/11 22:32","price":2.622},{"date":"1398/02/11 23:32","price":2.618}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399