کمترین: 
2.0444
بیشترین: 
2.0785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0652
زمان: 
2/11 23:32
قیمت بنزین امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 2.0652 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 00:08","price":2.0657},{"date":"1398/02/11 01:08","price":2.0645},{"date":"1398/02/11 01:32","price":2.0552},{"date":"1398/02/11 02:08","price":2.0555},{"date":"1398/02/11 03:32","price":2.059},{"date":"1398/02/11 04:08","price":2.0585},{"date":"1398/02/11 05:32","price":2.057},{"date":"1398/02/11 06:08","price":2.0575},{"date":"1398/02/11 06:32","price":2.0555},{"date":"1398/02/11 07:08","price":2.0545},{"date":"1398/02/11 07:32","price":2.052},{"date":"1398/02/11 08:08","price":2.0525},{"date":"1398/02/11 08:32","price":2.0545},{"date":"1398/02/11 10:08","price":2.0535},{"date":"1398/02/11 10:32","price":2.055},{"date":"1398/02/11 11:08","price":2.0535},{"date":"1398/02/11 11:32","price":2.053},{"date":"1398/02/11 12:08","price":2.0513},{"date":"1398/02/11 12:32","price":2.0592},{"date":"1398/02/11 13:08","price":2.0695},{"date":"1398/02/11 13:32","price":2.0715},{"date":"1398/02/11 14:08","price":2.0751},{"date":"1398/02/11 14:32","price":2.0713},{"date":"1398/02/11 15:08","price":2.0783},{"date":"1398/02/11 15:32","price":2.0785},{"date":"1398/02/11 16:08","price":2.078},{"date":"1398/02/11 16:32","price":2.0768},{"date":"1398/02/11 17:08","price":2.0724},{"date":"1398/02/11 17:32","price":2.0697},{"date":"1398/02/11 18:08","price":2.0744},{"date":"1398/02/11 18:32","price":2.075},{"date":"1398/02/11 19:08","price":2.065},{"date":"1398/02/11 19:32","price":2.0444},{"date":"1398/02/11 20:08","price":2.0498},{"date":"1398/02/11 20:32","price":2.0511},{"date":"1398/02/11 21:08","price":2.0515},{"date":"1398/02/11 21:32","price":2.051},{"date":"1398/02/11 22:08","price":2.0495},{"date":"1398/02/11 22:32","price":2.0545},{"date":"1398/02/11 23:08","price":2.0659},{"date":"1398/02/11 23:32","price":2.0652}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398