کمترین: 
2.0625
بیشترین: 
2.093
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0922
زمان: 
2/11 23:32
قیمت نفت کوره امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 2.0922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 00:08","price":2.0763},{"date":"1398/02/11 00:32","price":2.0758},{"date":"1398/02/11 01:08","price":2.0741},{"date":"1398/02/11 01:32","price":2.0697},{"date":"1398/02/11 03:08","price":2.0699},{"date":"1398/02/11 03:32","price":2.0702},{"date":"1398/02/11 04:08","price":2.0722},{"date":"1398/02/11 04:32","price":2.0725},{"date":"1398/02/11 05:08","price":2.0724},{"date":"1398/02/11 05:32","price":2.0713},{"date":"1398/02/11 06:08","price":2.069},{"date":"1398/02/11 06:32","price":2.0697},{"date":"1398/02/11 07:08","price":2.0678},{"date":"1398/02/11 07:32","price":2.0663},{"date":"1398/02/11 08:08","price":2.0666},{"date":"1398/02/11 08:32","price":2.0667},{"date":"1398/02/11 09:08","price":2.0674},{"date":"1398/02/11 09:32","price":2.0682},{"date":"1398/02/11 10:08","price":2.0664},{"date":"1398/02/11 10:32","price":2.0682},{"date":"1398/02/11 11:08","price":2.0669},{"date":"1398/02/11 11:32","price":2.0648},{"date":"1398/02/11 12:08","price":2.0625},{"date":"1398/02/11 12:32","price":2.0669},{"date":"1398/02/11 13:08","price":2.0708},{"date":"1398/02/11 13:32","price":2.0789},{"date":"1398/02/11 14:08","price":2.0807},{"date":"1398/02/11 14:32","price":2.0755},{"date":"1398/02/11 15:08","price":2.0823},{"date":"1398/02/11 15:32","price":2.0826},{"date":"1398/02/11 16:08","price":2.0806},{"date":"1398/02/11 16:32","price":2.08},{"date":"1398/02/11 17:08","price":2.078},{"date":"1398/02/11 17:32","price":2.0749},{"date":"1398/02/11 18:08","price":2.0867},{"date":"1398/02/11 18:32","price":2.0865},{"date":"1398/02/11 19:08","price":2.0797},{"date":"1398/02/11 19:32","price":2.0713},{"date":"1398/02/11 20:08","price":2.0745},{"date":"1398/02/11 20:32","price":2.072},{"date":"1398/02/11 21:08","price":2.0735},{"date":"1398/02/11 21:32","price":2.0774},{"date":"1398/02/11 22:08","price":2.08},{"date":"1398/02/11 22:32","price":2.0857},{"date":"1398/02/11 23:08","price":2.093},{"date":"1398/02/11 23:32","price":2.0922}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399