کمترین: 
62.93
بیشترین: 
63.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.62
زمان: 
2/11 23:32
قیمت نفت سبک امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 63.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 00:08","price":63.87},{"date":"1398/02/11 00:32","price":63.89},{"date":"1398/02/11 01:08","price":63.77},{"date":"1398/02/11 01:32","price":63.45},{"date":"1398/02/11 03:08","price":63.44},{"date":"1398/02/11 03:32","price":63.47},{"date":"1398/02/11 04:32","price":63.53},{"date":"1398/02/11 05:08","price":63.55},{"date":"1398/02/11 05:32","price":63.5},{"date":"1398/02/11 06:08","price":63.48},{"date":"1398/02/11 06:32","price":63.45},{"date":"1398/02/11 07:08","price":63.37},{"date":"1398/02/11 07:32","price":63.29},{"date":"1398/02/11 08:08","price":63.3},{"date":"1398/02/11 08:32","price":63.34},{"date":"1398/02/11 09:08","price":63.36},{"date":"1398/02/11 09:32","price":63.34},{"date":"1398/02/11 10:08","price":63.27},{"date":"1398/02/11 10:32","price":63.36},{"date":"1398/02/11 11:08","price":63.27},{"date":"1398/02/11 11:32","price":63.22},{"date":"1398/02/11 12:08","price":63.14},{"date":"1398/02/11 12:32","price":63.24},{"date":"1398/02/11 13:08","price":63.33},{"date":"1398/02/11 13:32","price":63.41},{"date":"1398/02/11 14:08","price":63.55},{"date":"1398/02/11 14:32","price":63.52},{"date":"1398/02/11 15:08","price":63.64},{"date":"1398/02/11 15:32","price":63.59},{"date":"1398/02/11 16:08","price":63.66},{"date":"1398/02/11 16:32","price":63.55},{"date":"1398/02/11 17:08","price":63.41},{"date":"1398/02/11 17:32","price":63.3},{"date":"1398/02/11 18:08","price":63.84},{"date":"1398/02/11 19:08","price":63.66},{"date":"1398/02/11 19:32","price":62.93},{"date":"1398/02/11 20:08","price":63.07},{"date":"1398/02/11 20:32","price":63.03},{"date":"1398/02/11 21:08","price":63.06},{"date":"1398/02/11 21:32","price":63.14},{"date":"1398/02/11 22:08","price":63.26},{"date":"1398/02/11 22:32","price":63.44},{"date":"1398/02/11 23:08","price":63.61},{"date":"1398/02/11 23:32","price":63.62}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400