کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/11 23:40
قیمت dsعنوان امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 00:00","price":0},{"date":"1398/02/11 00:00","price":0},{"date":"1398/02/11 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 00:30","price":0},{"date":"1398/02/11 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 00:35","price":0},{"date":"1398/02/11 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 01:00","price":0},{"date":"1398/02/11 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 01:30","price":0},{"date":"1398/02/11 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 01:35","price":0},{"date":"1398/02/11 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 02:00","price":0},{"date":"1398/02/11 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 02:30","price":0},{"date":"1398/02/11 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 02:35","price":0},{"date":"1398/02/11 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 03:00","price":0},{"date":"1398/02/11 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 03:30","price":0},{"date":"1398/02/11 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 03:35","price":0},{"date":"1398/02/11 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 04:00","price":0},{"date":"1398/02/11 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 04:30","price":0},{"date":"1398/02/11 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 04:35","price":0},{"date":"1398/02/11 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 05:00","price":0},{"date":"1398/02/11 05:00","price":0},{"date":"1398/02/11 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 05:30","price":0},{"date":"1398/02/11 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 05:35","price":0},{"date":"1398/02/11 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 06:00","price":0},{"date":"1398/02/11 06:00","price":0},{"date":"1398/02/11 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 06:30","price":0},{"date":"1398/02/11 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 06:35","price":0},{"date":"1398/02/11 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 07:00","price":0},{"date":"1398/02/11 07:00","price":0},{"date":"1398/02/11 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 07:30","price":0},{"date":"1398/02/11 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 07:35","price":0},{"date":"1398/02/11 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 08:00","price":0},{"date":"1398/02/11 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 08:30","price":0},{"date":"1398/02/11 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 08:35","price":0},{"date":"1398/02/11 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 09:00","price":0},{"date":"1398/02/11 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 09:30","price":0},{"date":"1398/02/11 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 09:35","price":0},{"date":"1398/02/11 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 10:00","price":0},{"date":"1398/02/11 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 10:30","price":0},{"date":"1398/02/11 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 10:35","price":0},{"date":"1398/02/11 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 11:00","price":0},{"date":"1398/02/11 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 11:30","price":0},{"date":"1398/02/11 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 11:35","price":0},{"date":"1398/02/11 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 12:00","price":0},{"date":"1398/02/11 12:00","price":0},{"date":"1398/02/11 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 12:30","price":0},{"date":"1398/02/11 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 12:35","price":0},{"date":"1398/02/11 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 13:00","price":0},{"date":"1398/02/11 13:00","price":0},{"date":"1398/02/11 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 13:30","price":0},{"date":"1398/02/11 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 13:35","price":0},{"date":"1398/02/11 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 14:00","price":0},{"date":"1398/02/11 14:00","price":0},{"date":"1398/02/11 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 14:30","price":0},{"date":"1398/02/11 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 14:35","price":0},{"date":"1398/02/11 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 15:00","price":0},{"date":"1398/02/11 15:00","price":0},{"date":"1398/02/11 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 15:30","price":0},{"date":"1398/02/11 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 15:35","price":0},{"date":"1398/02/11 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 16:00","price":0},{"date":"1398/02/11 16:00","price":0},{"date":"1398/02/11 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 16:30","price":0},{"date":"1398/02/11 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 16:35","price":0},{"date":"1398/02/11 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 17:00","price":0},{"date":"1398/02/11 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 17:30","price":0},{"date":"1398/02/11 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 17:35","price":0},{"date":"1398/02/11 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 18:00","price":0},{"date":"1398/02/11 18:00","price":0},{"date":"1398/02/11 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 18:30","price":0},{"date":"1398/02/11 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 18:35","price":0},{"date":"1398/02/11 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 19:00","price":0},{"date":"1398/02/11 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 19:30","price":0},{"date":"1398/02/11 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 19:35","price":0},{"date":"1398/02/11 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 20:00","price":0},{"date":"1398/02/11 20:00","price":0},{"date":"1398/02/11 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 20:30","price":0},{"date":"1398/02/11 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 20:35","price":0},{"date":"1398/02/11 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 21:00","price":0},{"date":"1398/02/11 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 21:30","price":0},{"date":"1398/02/11 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 21:35","price":0},{"date":"1398/02/11 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 22:00","price":0},{"date":"1398/02/11 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 22:30","price":0},{"date":"1398/02/11 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 22:35","price":0},{"date":"1398/02/11 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 23:00","price":0},{"date":"1398/02/11 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 23:30","price":0},{"date":"1398/02/11 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/11 23:35","price":0},{"date":"1398/02/11 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398