کمترین: 
37502
بیشترین: 
37678
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37552
زمان: 
2/10 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 37552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":37531},{"date":"1398/02/10 13:00","price":37502},{"date":"1398/02/10 14:00","price":37643},{"date":"1398/02/10 15:00","price":37678},{"date":"1398/02/10 16:00","price":37507},{"date":"1398/02/10 18:00","price":37546},{"date":"1398/02/10 19:00","price":37554},{"date":"1398/02/10 20:00","price":37552}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400