کمترین: 
36855
بیشترین: 
37027
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36903
زمان: 
2/10 20:00
قیمت ریال عمان امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 36903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":36881},{"date":"1398/02/10 13:00","price":36855},{"date":"1398/02/10 14:00","price":36992},{"date":"1398/02/10 15:00","price":37027},{"date":"1398/02/10 16:00","price":36859},{"date":"1398/02/10 18:00","price":36899},{"date":"1398/02/10 19:00","price":36905},{"date":"1398/02/10 20:00","price":36903}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400