کمترین: 
3797
بیشترین: 
3815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3802
زمان: 
2/10 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 3802 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":3800},{"date":"1398/02/10 13:00","price":3797},{"date":"1398/02/10 14:00","price":3811},{"date":"1398/02/10 15:00","price":3815},{"date":"1398/02/10 16:00","price":3798},{"date":"1398/02/10 18:00","price":3802},{"date":"1398/02/10 19:00","price":3803},{"date":"1398/02/10 20:00","price":3802}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400