کمترین: 
46750
بیشترین: 
46963
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46852
زمان: 
2/10 20:00
قیمت دینار کویت امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 46852 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":46822},{"date":"1398/02/10 13:00","price":46774},{"date":"1398/02/10 14:00","price":46948},{"date":"1398/02/10 15:00","price":46963},{"date":"1398/02/10 16:00","price":46750},{"date":"1398/02/10 18:00","price":46799},{"date":"1398/02/10 19:00","price":46855},{"date":"1398/02/10 20:00","price":46852}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399