کمترین: 
1928000
بیشترین: 
1940000
قیمت تقلبی: 
1940000
زمان: 
2/10 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1940000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":1928000},{"date":"1398/02/10 13:00","price":1935000},{"date":"1398/02/10 15:00","price":1935500},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1933000},{"date":"1398/02/10 17:00","price":1934000},{"date":"1398/02/10 18:00","price":1937000},{"date":"1398/02/10 19:00","price":1938000},{"date":"1398/02/10 20:00","price":1940000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398