کمترین: 
1917500
بیشترین: 
1929500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1921500
زمان: 
2/10 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1921500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":1918500},{"date":"1398/02/10 13:00","price":1927500},{"date":"1398/02/10 14:00","price":1917500},{"date":"1398/02/10 15:00","price":1929500},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1927500},{"date":"1398/02/10 17:00","price":1919500},{"date":"1398/02/10 18:00","price":1921500},{"date":"1398/02/10 19:00","price":1919500},{"date":"1398/02/10 20:00","price":1921500}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400