کمترین: 
1918000
بیشترین: 
1930000
قیمت تقلبی: 
1922000
زمان: 
2/10 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1922000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":1919000},{"date":"1398/02/10 13:00","price":1928000},{"date":"1398/02/10 14:00","price":1918000},{"date":"1398/02/10 15:00","price":1930000},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1926000},{"date":"1398/02/10 17:00","price":1920000},{"date":"1398/02/10 18:00","price":1922000},{"date":"1398/02/10 19:00","price":1920000},{"date":"1398/02/10 20:00","price":1922000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398