کمترین: 
1917000
بیشترین: 
1929000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1921000
زمان: 
2/10 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1921000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":1918000},{"date":"1398/02/10 13:00","price":1927000},{"date":"1398/02/10 14:00","price":1917000},{"date":"1398/02/10 15:00","price":1929000},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1927000},{"date":"1398/02/10 17:00","price":1919000},{"date":"1398/02/10 18:00","price":1921000},{"date":"1398/02/10 19:00","price":1919000},{"date":"1398/02/10 20:00","price":1921000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398