کمترین: 
12787
بیشترین: 
12858
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12808
زمان: 
2/10 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 12808 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":12787},{"date":"1398/02/10 13:00","price":12799},{"date":"1398/02/10 14:00","price":12848},{"date":"1398/02/10 15:00","price":12858},{"date":"1398/02/10 16:00","price":12805},{"date":"1398/02/10 17:00","price":12801},{"date":"1398/02/10 18:00","price":12814},{"date":"1398/02/10 19:00","price":12818},{"date":"1398/02/10 20:00","price":12808}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399