کمترین: 
2178160
بیشترین: 
2196710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2194060
زمان: 
2/10 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 2194060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":2178160},{"date":"1398/02/10 13:00","price":2192730},{"date":"1398/02/10 14:00","price":2193610},{"date":"1398/02/10 15:00","price":2191410},{"date":"1398/02/10 16:00","price":2182570},{"date":"1398/02/10 17:00","price":2183010},{"date":"1398/02/10 18:00","price":2190080},{"date":"1398/02/10 19:00","price":2196710},{"date":"1398/02/10 20:00","price":2194060}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398