کمترین: 
1904800
بیشترین: 
1920400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1906900
زمان: 
2/10 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1906900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 12:00","price":1906900},{"date":"1398/02/10 13:00","price":1910000},{"date":"1398/02/10 14:00","price":1915700},{"date":"1398/02/10 15:00","price":1919300},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1920400},{"date":"1398/02/10 17:00","price":1912000},{"date":"1398/02/10 18:00","price":1904800},{"date":"1398/02/10 19:00","price":1906800},{"date":"1398/02/10 20:00","price":1906900}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398