کمترین: 
25.91
بیشترین: 
26.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26.25
زمان: 
2/10 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 26.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:08","price":26.33},{"date":"1398/02/10 11:32","price":26.36},{"date":"1398/02/10 12:08","price":26.27},{"date":"1398/02/10 12:32","price":26.05},{"date":"1398/02/10 13:08","price":25.95},{"date":"1398/02/10 13:32","price":25.91},{"date":"1398/02/10 14:08","price":26.06},{"date":"1398/02/10 14:32","price":26.09},{"date":"1398/02/10 15:08","price":26.14},{"date":"1398/02/10 15:32","price":26.22},{"date":"1398/02/10 16:08","price":26.37},{"date":"1398/02/10 16:32","price":26.44},{"date":"1398/02/10 17:08","price":26.41},{"date":"1398/02/10 17:32","price":26.46},{"date":"1398/02/10 18:08","price":26.37},{"date":"1398/02/10 18:32","price":26.39},{"date":"1398/02/10 19:08","price":26.48},{"date":"1398/02/10 19:32","price":26.35},{"date":"1398/02/10 20:32","price":26.32},{"date":"1398/02/10 21:08","price":26.25}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398