کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
2/10 11:00
قیمت دینار بحرین امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400