کمترین: 
15886
بیشترین: 
15906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15905
زمان: 
2/10 20:00
قیمت یورو امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 15905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":15899},{"date":"1398/02/10 12:00","price":15898},{"date":"1398/02/10 13:00","price":15897},{"date":"1398/02/10 14:00","price":15886},{"date":"1398/02/10 15:00","price":15894},{"date":"1398/02/10 16:00","price":15903},{"date":"1398/02/10 17:00","price":15906},{"date":"1398/02/10 18:00","price":15893},{"date":"1398/02/10 19:00","price":15886},{"date":"1398/02/10 20:00","price":15905}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399