کمترین: 
14035
بیشترین: 
14057
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14052
زمان: 
2/10 20:00
قیمت دلار امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 14052 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 11:00","price":14049},{"date":"1398/02/10 12:00","price":14035},{"date":"1398/02/10 13:00","price":14057},{"date":"1398/02/10 14:00","price":14054},{"date":"1398/02/10 15:00","price":14036},{"date":"1398/02/10 16:00","price":14045},{"date":"1398/02/10 17:00","price":14036},{"date":"1398/02/10 18:00","price":14054},{"date":"1398/02/10 19:00","price":14035},{"date":"1398/02/10 20:00","price":14052}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399