کمترین: 
2.572
بیشترین: 
2.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.582
زمان: 
2/10 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 2.582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 00:08","price":2.598},{"date":"1398/02/10 01:08","price":2.595},{"date":"1398/02/10 01:32","price":2.594},{"date":"1398/02/10 02:08","price":2.591},{"date":"1398/02/10 03:08","price":2.59},{"date":"1398/02/10 04:08","price":2.591},{"date":"1398/02/10 04:32","price":2.588},{"date":"1398/02/10 05:08","price":2.586},{"date":"1398/02/10 06:08","price":2.583},{"date":"1398/02/10 07:08","price":2.582},{"date":"1398/02/10 07:32","price":2.583},{"date":"1398/02/10 08:08","price":2.585},{"date":"1398/02/10 08:32","price":2.583},{"date":"1398/02/10 09:08","price":2.585},{"date":"1398/02/10 10:08","price":2.584},{"date":"1398/02/10 10:32","price":2.588},{"date":"1398/02/10 11:08","price":2.593},{"date":"1398/02/10 11:32","price":2.594},{"date":"1398/02/10 12:32","price":2.595},{"date":"1398/02/10 13:08","price":2.599},{"date":"1398/02/10 13:32","price":2.606},{"date":"1398/02/10 14:08","price":2.609},{"date":"1398/02/10 14:32","price":2.607},{"date":"1398/02/10 15:08","price":2.603},{"date":"1398/02/10 15:32","price":2.61},{"date":"1398/02/10 16:08","price":2.609},{"date":"1398/02/10 17:08","price":2.606},{"date":"1398/02/10 17:32","price":2.602},{"date":"1398/02/10 18:08","price":2.59},{"date":"1398/02/10 18:32","price":2.589},{"date":"1398/02/10 19:08","price":2.572},{"date":"1398/02/10 19:32","price":2.579},{"date":"1398/02/10 20:08","price":2.583},{"date":"1398/02/10 20:32","price":2.595},{"date":"1398/02/10 21:08","price":2.587},{"date":"1398/02/10 21:32","price":2.582},{"date":"1398/02/10 22:08","price":2.585},{"date":"1398/02/10 22:32","price":2.58},{"date":"1398/02/10 23:08","price":2.578},{"date":"1398/02/10 23:32","price":2.582}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399