کمترین: 
2.0225
بیشترین: 
2.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0625
زمان: 
2/10 23:32
قیمت بنزین امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 2.0625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 00:08","price":2.0315},{"date":"1398/02/10 01:08","price":2.03},{"date":"1398/02/10 01:32","price":2.0315},{"date":"1398/02/10 02:08","price":2.0305},{"date":"1398/02/10 03:08","price":2.0315},{"date":"1398/02/10 03:32","price":2.0285},{"date":"1398/02/10 04:08","price":2.0295},{"date":"1398/02/10 04:32","price":2.0285},{"date":"1398/02/10 05:08","price":2.025},{"date":"1398/02/10 05:32","price":2.0275},{"date":"1398/02/10 06:08","price":2.0235},{"date":"1398/02/10 06:32","price":2.0225},{"date":"1398/02/10 07:08","price":2.0245},{"date":"1398/02/10 07:32","price":2.0265},{"date":"1398/02/10 08:08","price":2.0255},{"date":"1398/02/10 08:32","price":2.0256},{"date":"1398/02/10 09:08","price":2.0248},{"date":"1398/02/10 09:32","price":2.0245},{"date":"1398/02/10 10:08","price":2.0225},{"date":"1398/02/10 10:32","price":2.0232},{"date":"1398/02/10 11:32","price":2.0325},{"date":"1398/02/10 12:08","price":2.0265},{"date":"1398/02/10 12:32","price":2.031},{"date":"1398/02/10 13:08","price":2.0387},{"date":"1398/02/10 13:32","price":2.039},{"date":"1398/02/10 14:08","price":2.0532},{"date":"1398/02/10 14:32","price":2.0535},{"date":"1398/02/10 15:08","price":2.0505},{"date":"1398/02/10 15:32","price":2.0575},{"date":"1398/02/10 16:08","price":2.061},{"date":"1398/02/10 16:32","price":2.0615},{"date":"1398/02/10 17:08","price":2.0655},{"date":"1398/02/10 17:32","price":2.0688},{"date":"1398/02/10 18:08","price":2.0597},{"date":"1398/02/10 18:32","price":2.0546},{"date":"1398/02/10 19:08","price":2.0556},{"date":"1398/02/10 19:32","price":2.0535},{"date":"1398/02/10 20:08","price":2.0577},{"date":"1398/02/10 20:32","price":2.07},{"date":"1398/02/10 21:08","price":2.0675},{"date":"1398/02/10 21:32","price":2.067},{"date":"1398/02/10 22:08","price":2.0688},{"date":"1398/02/10 22:32","price":2.0696},{"date":"1398/02/10 23:08","price":2.0681},{"date":"1398/02/10 23:32","price":2.0625}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398