کمترین: 
627.13
بیشترین: 
641.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
637.38
زمان: 
2/10 23:32
قیمت گازوئیل امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 637.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 00:08","price":629.75},{"date":"1398/02/10 01:08","price":629.88},{"date":"1398/02/10 01:32","price":630.38},{"date":"1398/02/10 05:08","price":628.13},{"date":"1398/02/10 05:32","price":628.63},{"date":"1398/02/10 06:08","price":627.63},{"date":"1398/02/10 06:32","price":627.13},{"date":"1398/02/10 07:08","price":628.13},{"date":"1398/02/10 07:32","price":628.63},{"date":"1398/02/10 08:32","price":628.38},{"date":"1398/02/10 09:08","price":628.13},{"date":"1398/02/10 10:08","price":627.63},{"date":"1398/02/10 10:32","price":628.38},{"date":"1398/02/10 11:08","price":628.13},{"date":"1398/02/10 11:32","price":630.13},{"date":"1398/02/10 12:08","price":628.88},{"date":"1398/02/10 12:32","price":630.13},{"date":"1398/02/10 13:08","price":631.38},{"date":"1398/02/10 13:32","price":632.63},{"date":"1398/02/10 14:08","price":635.88},{"date":"1398/02/10 15:32","price":639.25},{"date":"1398/02/10 16:32","price":640.38},{"date":"1398/02/10 17:08","price":641.13},{"date":"1398/02/10 17:32","price":641.75},{"date":"1398/02/10 18:08","price":639.13},{"date":"1398/02/10 18:32","price":637.38},{"date":"1398/02/10 19:08","price":637.75},{"date":"1398/02/10 19:32","price":636.88},{"date":"1398/02/10 20:08","price":637.5},{"date":"1398/02/10 20:32","price":638.88},{"date":"1398/02/10 21:08","price":638.13},{"date":"1398/02/10 21:32","price":637.88},{"date":"1398/02/10 22:08","price":637.75},{"date":"1398/02/10 22:32","price":638.63},{"date":"1398/02/10 23:08","price":638.5},{"date":"1398/02/10 23:32","price":637.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399