کمترین: 
2.0473
بیشترین: 
2.0905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0761
زمان: 
2/10 23:32
قیمت نفت کوره امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 2.0761 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 00:08","price":2.0564},{"date":"1398/02/10 01:32","price":2.0568},{"date":"1398/02/10 03:08","price":2.0566},{"date":"1398/02/10 03:32","price":2.0545},{"date":"1398/02/10 04:08","price":2.0542},{"date":"1398/02/10 04:32","price":2.0538},{"date":"1398/02/10 05:08","price":2.0501},{"date":"1398/02/10 05:32","price":2.0511},{"date":"1398/02/10 06:08","price":2.0488},{"date":"1398/02/10 06:32","price":2.0473},{"date":"1398/02/10 07:08","price":2.0504},{"date":"1398/02/10 07:32","price":2.0517},{"date":"1398/02/10 08:08","price":2.0518},{"date":"1398/02/10 08:32","price":2.0509},{"date":"1398/02/10 09:08","price":2.0503},{"date":"1398/02/10 09:32","price":2.0506},{"date":"1398/02/10 10:08","price":2.048},{"date":"1398/02/10 10:32","price":2.0505},{"date":"1398/02/10 11:08","price":2.0494},{"date":"1398/02/10 11:32","price":2.0566},{"date":"1398/02/10 12:08","price":2.0518},{"date":"1398/02/10 12:32","price":2.0567},{"date":"1398/02/10 13:08","price":2.0598},{"date":"1398/02/10 13:32","price":2.0646},{"date":"1398/02/10 14:08","price":2.0744},{"date":"1398/02/10 14:32","price":2.0732},{"date":"1398/02/10 15:08","price":2.0724},{"date":"1398/02/10 15:32","price":2.0807},{"date":"1398/02/10 16:08","price":2.0828},{"date":"1398/02/10 16:32","price":2.0853},{"date":"1398/02/10 17:08","price":2.0882},{"date":"1398/02/10 17:32","price":2.0905},{"date":"1398/02/10 18:08","price":2.0814},{"date":"1398/02/10 18:32","price":2.0768},{"date":"1398/02/10 19:08","price":2.0762},{"date":"1398/02/10 19:32","price":2.0746},{"date":"1398/02/10 20:08","price":2.0808},{"date":"1398/02/10 20:32","price":2.0826},{"date":"1398/02/10 21:08","price":2.0802},{"date":"1398/02/10 21:32","price":2.0777},{"date":"1398/02/10 22:08","price":2.0773},{"date":"1398/02/10 22:32","price":2.0799},{"date":"1398/02/10 23:08","price":2.0801},{"date":"1398/02/10 23:32","price":2.0761}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399