کمترین: 
71.25
بیشترین: 
72.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.94
زمان: 
2/10 23:32
قیمت نفت برنت امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 71.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 00:08","price":71.52},{"date":"1398/02/10 01:08","price":71.53},{"date":"1398/02/10 01:32","price":71.55},{"date":"1398/02/10 02:08","price":71.51},{"date":"1398/02/10 02:32","price":71.49},{"date":"1398/02/10 03:08","price":71.48},{"date":"1398/02/10 05:08","price":71.29},{"date":"1398/02/10 05:32","price":71.36},{"date":"1398/02/10 06:08","price":71.27},{"date":"1398/02/10 06:32","price":71.25},{"date":"1398/02/10 07:08","price":71.33},{"date":"1398/02/10 07:32","price":71.39},{"date":"1398/02/10 08:32","price":71.34},{"date":"1398/02/10 09:08","price":71.32},{"date":"1398/02/10 09:32","price":71.33},{"date":"1398/02/10 10:08","price":71.28},{"date":"1398/02/10 10:32","price":71.33},{"date":"1398/02/10 11:08","price":71.41},{"date":"1398/02/10 11:32","price":71.73},{"date":"1398/02/10 12:08","price":71.55},{"date":"1398/02/10 12:32","price":71.72},{"date":"1398/02/10 13:08","price":71.88},{"date":"1398/02/10 13:32","price":71.86},{"date":"1398/02/10 14:08","price":72.23},{"date":"1398/02/10 14:32","price":72.16},{"date":"1398/02/10 15:08","price":72.08},{"date":"1398/02/10 15:32","price":72.39},{"date":"1398/02/10 16:08","price":72.5},{"date":"1398/02/10 16:32","price":72.48},{"date":"1398/02/10 17:08","price":72.57},{"date":"1398/02/10 17:32","price":72.64},{"date":"1398/02/10 18:08","price":72.31},{"date":"1398/02/10 18:32","price":72.06},{"date":"1398/02/10 19:08","price":72.09},{"date":"1398/02/10 19:32","price":72.03},{"date":"1398/02/10 20:08","price":72.06},{"date":"1398/02/10 20:32","price":72.38},{"date":"1398/02/10 21:08","price":72.25},{"date":"1398/02/10 21:32","price":72.16},{"date":"1398/02/10 22:08","price":72.14},{"date":"1398/02/10 22:32","price":72.28},{"date":"1398/02/10 23:08","price":72.13},{"date":"1398/02/10 23:32","price":71.94}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399