کمترین: 
63.35
بیشترین: 
64.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.85
زمان: 
2/10 23:32
قیمت نفت سبک امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 63.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 00:08","price":63.63},{"date":"1398/02/10 01:08","price":63.6},{"date":"1398/02/10 01:32","price":63.63},{"date":"1398/02/10 02:08","price":63.61},{"date":"1398/02/10 03:32","price":63.56},{"date":"1398/02/10 04:08","price":63.57},{"date":"1398/02/10 04:32","price":63.52},{"date":"1398/02/10 05:08","price":63.4},{"date":"1398/02/10 05:32","price":63.46},{"date":"1398/02/10 06:08","price":63.37},{"date":"1398/02/10 06:32","price":63.35},{"date":"1398/02/10 07:08","price":63.41},{"date":"1398/02/10 07:32","price":63.45},{"date":"1398/02/10 08:08","price":63.44},{"date":"1398/02/10 08:32","price":63.43},{"date":"1398/02/10 09:08","price":63.41},{"date":"1398/02/10 09:32","price":63.44},{"date":"1398/02/10 10:08","price":63.39},{"date":"1398/02/10 10:32","price":63.41},{"date":"1398/02/10 11:08","price":63.45},{"date":"1398/02/10 11:32","price":63.67},{"date":"1398/02/10 12:08","price":63.58},{"date":"1398/02/10 12:32","price":63.64},{"date":"1398/02/10 13:08","price":63.8},{"date":"1398/02/10 13:32","price":63.84},{"date":"1398/02/10 14:08","price":64.11},{"date":"1398/02/10 14:32","price":64.13},{"date":"1398/02/10 15:08","price":64.14},{"date":"1398/02/10 15:32","price":64.4},{"date":"1398/02/10 16:08","price":64.43},{"date":"1398/02/10 17:08","price":64.54},{"date":"1398/02/10 17:32","price":64.67},{"date":"1398/02/10 18:08","price":64.25},{"date":"1398/02/10 18:32","price":63.93},{"date":"1398/02/10 19:08","price":63.84},{"date":"1398/02/10 19:32","price":63.8},{"date":"1398/02/10 20:08","price":63.77},{"date":"1398/02/10 20:32","price":64.09},{"date":"1398/02/10 21:08","price":63.93},{"date":"1398/02/10 21:32","price":63.87},{"date":"1398/02/10 22:08","price":63.85},{"date":"1398/02/10 22:32","price":64.08},{"date":"1398/02/10 23:08","price":63.92},{"date":"1398/02/10 23:32","price":63.85}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400