کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/10 23:40
قیمت dsعنوان امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 00:00","price":0},{"date":"1398/02/10 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 00:30","price":0},{"date":"1398/02/10 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 00:35","price":0},{"date":"1398/02/10 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 01:00","price":0},{"date":"1398/02/10 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 01:30","price":0},{"date":"1398/02/10 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 01:35","price":0},{"date":"1398/02/10 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 02:00","price":0},{"date":"1398/02/10 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 02:30","price":0},{"date":"1398/02/10 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 02:35","price":0},{"date":"1398/02/10 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 03:00","price":0},{"date":"1398/02/10 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 03:30","price":0},{"date":"1398/02/10 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 03:35","price":0},{"date":"1398/02/10 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 04:00","price":0},{"date":"1398/02/10 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 04:30","price":0},{"date":"1398/02/10 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 04:35","price":0},{"date":"1398/02/10 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 05:00","price":0},{"date":"1398/02/10 05:00","price":0},{"date":"1398/02/10 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 05:30","price":0},{"date":"1398/02/10 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 05:35","price":0},{"date":"1398/02/10 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 06:00","price":0},{"date":"1398/02/10 06:00","price":0},{"date":"1398/02/10 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 06:30","price":0},{"date":"1398/02/10 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 06:35","price":0},{"date":"1398/02/10 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 07:00","price":0},{"date":"1398/02/10 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 07:30","price":0},{"date":"1398/02/10 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 07:35","price":0},{"date":"1398/02/10 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 08:00","price":0},{"date":"1398/02/10 08:00","price":0},{"date":"1398/02/10 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 08:30","price":0},{"date":"1398/02/10 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 08:35","price":0},{"date":"1398/02/10 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 09:00","price":0},{"date":"1398/02/10 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 09:30","price":0},{"date":"1398/02/10 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 09:35","price":0},{"date":"1398/02/10 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 10:00","price":0},{"date":"1398/02/10 10:00","price":0},{"date":"1398/02/10 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 10:30","price":0},{"date":"1398/02/10 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 10:35","price":0},{"date":"1398/02/10 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 11:00","price":0},{"date":"1398/02/10 11:00","price":0},{"date":"1398/02/10 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 11:30","price":0},{"date":"1398/02/10 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 11:35","price":0},{"date":"1398/02/10 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 12:00","price":0},{"date":"1398/02/10 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 12:30","price":0},{"date":"1398/02/10 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 12:35","price":0},{"date":"1398/02/10 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 13:00","price":0},{"date":"1398/02/10 13:00","price":0},{"date":"1398/02/10 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 13:30","price":0},{"date":"1398/02/10 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 13:35","price":0},{"date":"1398/02/10 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 14:00","price":0},{"date":"1398/02/10 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 14:30","price":0},{"date":"1398/02/10 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 14:35","price":0},{"date":"1398/02/10 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 15:00","price":0},{"date":"1398/02/10 15:00","price":0},{"date":"1398/02/10 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 15:30","price":0},{"date":"1398/02/10 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 15:35","price":0},{"date":"1398/02/10 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 16:00","price":0},{"date":"1398/02/10 16:00","price":0},{"date":"1398/02/10 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 16:30","price":0},{"date":"1398/02/10 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 16:35","price":0},{"date":"1398/02/10 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 17:00","price":0},{"date":"1398/02/10 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 17:30","price":0},{"date":"1398/02/10 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 17:35","price":0},{"date":"1398/02/10 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 18:00","price":0},{"date":"1398/02/10 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 18:30","price":0},{"date":"1398/02/10 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 18:35","price":0},{"date":"1398/02/10 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 19:00","price":0},{"date":"1398/02/10 19:00","price":0},{"date":"1398/02/10 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 19:30","price":0},{"date":"1398/02/10 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 19:35","price":0},{"date":"1398/02/10 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 20:00","price":0},{"date":"1398/02/10 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 20:30","price":0},{"date":"1398/02/10 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 20:35","price":0},{"date":"1398/02/10 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 21:00","price":0},{"date":"1398/02/10 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 21:30","price":0},{"date":"1398/02/10 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 21:35","price":0},{"date":"1398/02/10 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 22:00","price":0},{"date":"1398/02/10 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 22:30","price":0},{"date":"1398/02/10 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 22:35","price":0},{"date":"1398/02/10 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 23:00","price":0},{"date":"1398/02/10 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 23:30","price":0},{"date":"1398/02/10 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/10 23:35","price":0},{"date":"1398/02/10 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398