کمترین: 
36937
بیشترین: 
37499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37499
زمان: 
2/9 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 37499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":37065},{"date":"1398/02/09 13:00","price":36937},{"date":"1398/02/09 14:00","price":36977},{"date":"1398/02/09 15:00","price":37272},{"date":"1398/02/09 16:00","price":37320},{"date":"1398/02/09 17:00","price":37258},{"date":"1398/02/09 18:00","price":37402},{"date":"1398/02/09 19:00","price":37486},{"date":"1398/02/09 20:00","price":37499}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400