کمترین: 
36992
بیشترین: 
37181
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37165
زمان: 
2/9 20:00
قیمت ریال عمان امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 37165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":37179},{"date":"1398/02/09 13:00","price":37013},{"date":"1398/02/09 14:00","price":36992},{"date":"1398/02/09 15:00","price":37181},{"date":"1398/02/09 16:00","price":37171},{"date":"1398/02/09 17:00","price":37109},{"date":"1398/02/09 18:00","price":37171},{"date":"1398/02/09 19:00","price":37153},{"date":"1398/02/09 20:00","price":37165}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400