کمترین: 
1926500
بیشترین: 
1938500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1926500
زمان: 
2/9 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1926500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":1937500},{"date":"1398/02/09 13:00","price":1938500},{"date":"1398/02/09 15:00","price":1933500},{"date":"1398/02/09 16:00","price":1934500},{"date":"1398/02/09 17:00","price":1931500},{"date":"1398/02/09 19:00","price":1932500},{"date":"1398/02/09 20:00","price":1926500}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399